Sikkerhed og Persondatapolitik

– Vi passer på dine data hele vejen

Jeg vil gerne have en snak om sikkerheden

GDPR – Persondata

Personoplysninger

  1. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi ?
  2. Logning og lagring
  3. Hvem videregiver vi personoplysninger til ?
  4. Tekniske oplysninger, herunder hosting og samarbejdspartneres GDPR
  5. WEB cookies og annonce partnere
  6. Adgang og oplysninger
  7. Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Email2SMS.dk, Email2SMSbulk.dk, Mytryst.dk og qme.dk  ud­by­des af Mobitech Telecom, Fuglebækvej 4G, 2770 Kastrup CVR 26080711

Ved at be­nyt­te mobitech.dk og de underliggende services ac­cep­te­rer du, at vi be­hand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i hen­hold til den­ne da­ta­po­li­tik.

Vi respek­te­rer fuldt ud alle øn­sker om hem­me­lig­hol­del­se af per­son­li­ge op­lys­nin­ger, som af­gi­ves on­li­ne, og vi er op­mærk­som­me på be­ho­vet for hen­sigts­mæs­sig be­skyt­tel­se og for­svar­lig be­hand­ling af alle per­son­li­ge op­lys­nin­ger, som vi mod­ta­ger.

1. Per­so­nop­lys­nin­ger

Per­son­li­ge op­lys­nin­ger dæk­ker alle op­lys­nin­ger, der kan bru­ges til at iden­ti­fi­ce­re en per­son, her­un­der, men ikke be­græn­set til, ved­kom­men­des for- og ef­ter­navn, al­der, køn, pri­va­ta­dres­se el­ler an­den fy­sisk adres­se, e-mailadres­se el­ler an­dre kon­tak­top­lys­nin­ger, uan­set om de ved­rø­rer ved­kom­men­des pri­va­te bopæl el­ler ar­bejds­plads.

Vi har IKKE oplysninger omkring alder, køn, privatadresse eller anden personhenførbar data.

2. Hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger ind­sam­ler og be­hand­ler vi?

Vi har dog brug for vis­se per­so­nop­lys­nin­ger for at kun­ne hand­le med dig og le­ve­re nyhe­der og an­dre tje­ne­ster til dig. Vi ind­sam­ler og be­hand­ler op­lys­nin­ger om dig, når du:

  • Opretter en Mobitech Telecom profil
  • Foretager betaling af køb.
  • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback.

I øv­rigt gi­ver per­so­nop­lys­nin­ger til os via hjem­mesi­den el­ler på an­den måde.

Vi ind­sam­ler kun de per­so­nop­lys­nin­ger, der er nød­ven­di­ge (f.eks. e-mailadres­se el­ler pri­vat adres­se) for at le­ve­re den ydel­se, som kun­den ef­ter­spør­ger. Vi ind­sam­ler ikke per­son­hen­før­ba­re op­lys­nin­ger fra tred­je­mand om kun­der­ne.

I forbindelse med vores SMS tjenester fraskriver vi os ansvaret for hvad du som kunde måtte anvende vores tjenester til, herunder indhold. Det er udelukkende dig som kunde der har ansvaret for at indhold og lagring af fortroligt indhold, informeres til dig og dine kunder/brugere.

Ansvarsfraskrivelsen ligger ved kontooprettelsen og kan samtidigt hentes fra vores hjemmeside under punktet support.

Vi anbefaler alle vores kunder og samarbejdspartnere om ikke at sende personfølsomme oplysninger via vores tjenester, men udelukkende benytte dem som kommunikationskanal for hurtig kommunikation.
I forbindelse med opsigelse af aftale er opsigelse varsel ifølge betingelser for kontooprettelse og kontoen slettes permanent efter 3 måneder.

3. Loging og lagring

I forbindelse med de tekniske services vi leverer, lagrer vi telefonnumre, tidsstempel samt op til 160 tegn i SMS beskeder, for at kunne tilbyde opslag på historik, samt at kunne tilbyde online leveringsrapporter i op til 3 måneder.

SMS sendt som email, opbevares i 3 dage til brug for fejlretning, herefter slettes de permanent fra vores systemer og backup.

Hvis du som kunde ikke ønsker at disse data lagres, skal du give tilsagn om at vi ikke logger de data, og du hermed bekræfter at vi ikke kan levere de fornødne data som evt. forventes af dine tjenester hos os.

Vi har som led i vores faktureringssystem behov for at lagre oplysninger omkring betalinger og transaktioner i forbindelse med din konto hos os. Her drejer det sig udelukkende om transaktions tidsstempler og beløb.

 4. Hvem vi­de­re­gi­ver vi per­so­nop­lys­nin­ger til?

Per­so­nop­lys­nin­ger af­gi­vet på www.mobitech.dk vi­de­re­gi­ves ikke til eksterne samarbejdspartnere og benyttes kun internt på vores Backend del af email2sms.dk. Vi vi­de­re­gi­ver i øv­rigt kun per­so­nop­lys­nin­ger til an­dre, fx mis­brugs­re­gi­stre i hen­hold til gæl­den­de lov, hvis den på­gæl­den­de kun­de udø­ver mis­brug el­ler svin­del over for Mobitech Telecom.

For at kun­ne vi­de­re­ud­vik­le og for­bed­re Mobitech Telecoms platforme fø­rer vi sta­ti­stik over, hvor­dan bru­ger­ne an­ven­der si­den. Sta­ti­stik­ken an­ven­des ude­luk­ken­de i op­sum­me­ret form, f.eks. til at se hvil­ke si­der og brow­se­re vo­res kun­der an­ven­der mest. Mobitech Telecom kan også vi­de­re­gi­ve in­for­ma­tio­ner­ne til tred­je­part, hvor loven kræ­ver det­te, el­ler til tred­je­part, som ud­fø­rer op­ga­ver for dem. Pri­vat­livsvil­kå­re­ne for Mobitech Telecom ac­cep­te­res ved be­søg på email2sms.dk og frem­går af Mobitech Telecom. Bort­set fra i oven­stå­en­de til­fæl­de, vi­de­re­gi­ver vi ikke data om den en­kel­te kun­des an­ven­del­se af tje­ne­ster­ne på mobitech.dk og hertil underliggende sider og domæner.

5. Tekniske oplysninger

Hosting
Vores software driftes på en professionel DELL maskinpark, på de seneste Windows server og UNIX maskiner, med seneste software versioner.

Alle servere er hosted i Danmark hos den professionelle samarbejdspartner SENTIA GDPR

SMS leveres i samarbejde med SINCH.COM her findes deres GDPR

Email spamcheck, virus styres i samarbejde med WANNAFIND GDPR

Betalings SMS beskeder (indholdstaksering) samt donationatjenester er underlagt samme betingelser og udbydes i samarbejde med SINCH GDPR

Vores Hostingcenter har de bedste og nyeste faciliteter til fordel for dig som kunde. Heriblandt inergen anlæg ved evt. brand, fuld backup, redundant, loadsharing på deres linjer. 24 timers support ved driftnedbrud.

Vi har online backup til hotstandby maskiner som alle er krypterede, ligeledes ekstern backup med krypterede data pakker.

Faktura
Vores faktura del som udelukkende er elektroniske (*.pdf) gemmes i 5 år i henhold til regnskabsloven, de gemmes med de fortrykte tekster og ikke med information omkring betalingsforhold og transaktioner. Faktura med EAN formål sendes gennem krypteret Nemid reference klientdel.

Underleverandører
Vi er mellemled med forskellige underleverandører, og vi benytter SSL, TLS, SMPP, HTTPS for den mest sikre kommunikationsform.

I operatørens netværk benyttes kommunikationsstak SS7 som er et lukket netværk mellem mobilselskaberne.

6. WEB cookies og annonce partnere

Vi anvender følgende annoncenetværk med deres respektive GDPR aftaler
Google Adwords
Facebook
LinkedIn

Medierne benyttes udelukkende som annoncerings kanaler og der videregives IKKE oplysninger om vores kundepersondata.

7. Ad­gang til op­lys­nin­ger

Du kan al­tid æn­dre i dine kon­toop­lys­nin­ger og pro­fil­da­ta, her­un­der an­gi­ve, om du øn­sker, at vi skal kon­tak­te dig i for­bin­del­se med til­bud på va­rer el­ler ser­vi­cey­del­ser el­ler fra­mel­de dig nyheds­bre­ve på www.mobitech.dk

Du kan få op­lyst, hvil­ke op­lys­nin­ger vi har re­gi­stre­ret om dig. Hvis du øn­sker at mod­ta­ge en kopi af dis­se op­lys­nin­ger, skal du skri­ve til os.

8. Kon­takt, æn­dring og op­da­te­ring af pri­vat­livspo­li­tik­ken

Mobitech Telecom for­plig­ter sig til lø­ben­de at op­fyl­de lov­giv­nin­gens krav til be­skyt­tel­se af pri­vat­li­vets fred. Hvis du har spørgs­mål el­ler kom­men­ta­rer til vo­res da­ta­po­li­tik, el­ler til hvor­dan vi bru­ger dine per­so­nop­lys-nin­ger, kan du kon­tak­te vo­res kun­de­ser­vi­ce på mobitech.dk/​kon­takt Du kan også log­ge ind på www.mobitech.dk og se dine op­lys­nin­ger samt hvil­ke pro­duk­ter der er re­gi­stret på din adres­se. Er der re­gi­stre­ret for­ker­te data, el­ler har du an­dre ind­si­gel­ser, kan du ret­te hen­ven­del­se sam­me sted. Du har mu­lig­hed for at få ind­sigt i, hvil­ke in­for­ma­tio­ner der er re­gi­stre­ret om dig, og du kan gøre ind­si­gel­se mod en re­gi­stre­ring i hen­hold til reg­ler­ne i Per­son­da­ta­loven.

Aftale & Betingelser

INDGÅELSE

Msite’s tjenester er forbeholdt momsregistrerede virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer. Ved konto-oprettelsen skal der opgives korrekte kontaktoplysninger. Indtastede oplysninger verificeres før aktivering af konto. Msite.dk forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt som beskrevet under GDPR aftalen.

KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning vedr. indhold og slutbruger accept. Ved misbrug af tjenesterne, herunder uetisk opførsel så som udsendelse af uopfordrede beskeder (SPAM) o.lig., vil kundens kontoen blive spærret. Gentagne misbrug medfører ophævelse af aftalen uden yderligere varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INDHOLD AF KUNDEVALGTE TJENESTER

Msite.dk fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet der sendes eller distribueres via vores services. Kunden accepterer at holde Msite.dk skadesløs for ethvert krav fra tredjepart opstået pga. indholdet af msite.dk udbudte tjenester.

DRIFT

Msite.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Msite’s ydelser.

AFREGNING

Msite debiterer kunden ifølge pris modeller altid afspejlet på msite.dk eller ved seperat udarbejdet tilbud

FORCE MAJEURE

Msite.dk herunder Mobitech Telecom fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

PRISER

De til enhver tid gældende priser kan ses på Aktuelle Priser

BETALING

Der afregnes efter månedlig forbrug med 8-30 dages betalings betingelser, afhængigt af valgte abb. type.  Kontoen gøres op den sidste dag i måneden. Evt. overskydende SMS enheder som resultat af mindre forbrug kan ikke overføres til næste periode i de abb. hvor der indgår antal SMS beskeder. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen) hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Ved forsinket betaling skal der betales renter i henhold til renteloven med diskontoen + 5 % p.a. fra forfaldsdagen. Der opkræves rykkergebyr på kr. 50,- pr. rykker, og der afsendes to rykkere med minimum 12 dages mellemrum, før sagen overgives til inkasso.

Overgivelse til inkasso medfører et gebyr på kr. 100,-.

KONTAKT e-mail

Kunden skal ved konto oprettelsen oplyse sin kontakt e-mail-adresse. Mobitech Telecom sender faktura samt informationer om vilkår, betingelser, priser og andre officielle henvendelser til kunden på denne e-mail adresse. Det er kundens ansvar løbende at holde e-mail adressen opdateret. Mobitech Telecom videregiver eller sælger ikke persondata til tredjepart.

VARSLING AF ÆNDRINGER

Mobitech Telecom kan varsle ændringer af vilkår og priser til kunden på dennes kontakt e-mail-adresse. Mobitech Telecom kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

AFTALENS IKRAFTTRÆDEN SAMT FORTRYDELSES-RETTEN

Betingelserne sendes til kundens opgivne e-mail adresse. Kontoens ibrugtagning sker ved skriftlig accept af Mobitech Telecom’s betalingsbetingelser hvorefter kundens fortrydelsesret bortfalder.

OPSIGELSES VARSEL

Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel. Opsigelsen kan ske skriftligt til Mobitech Telecom på info@mobitech.dk Mobitech Telecom kan opsige kontoen med en måneds varsel.

THE SERVICES AND ALL INFORMATION, PRODUCTS AND OTHER CONTENT (INCLUDING THIRD PARTY INFORMATION, PRODUCTS AND CONTENT) INCLUDED HERE ARE PROVIDED “AS IS” AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE TO YOU. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, MOBITECH DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES (EXPRESS, IMPLIED AND STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS) AS TO THE SERVICES AND ALL INFORMATION, PRODUCTS AND OTHER CONTENT (INCLUDING THIRD PARTY INFORMATION, PRODUCTS AND CONTENT) INCLUDED IN OR ACCESSIBLE FROM THIS WEBSITE. IN NO EVENT SHALL MOBITECH OR ANY OF ITS AFFILIATES OR CONTENT PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS OF USE, PROFITS, DATA OR OTHER INTANGIBLES, OR THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE, INABILITY TO USE, UNAUTHORISED USE, PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF THIS WEBSITE OR THE SERVICES, EVEN IF MOBITECH HAS BEEN ADVISED PREVIOUSLY OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND WHETHER SUCH DAMAGES ARISE IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, UNDER STATUTE, INEQUITY, AT LAW OR OTHERWISE.

Sikkerhed er en naturlig del af vores arbejdsdag...